วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็น    พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ       เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวิโรจน์  ชื่นชม เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำบุญด้วยการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

              โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 – 5 ธันวาคม 2560 มีเป้าหมาย              คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 45,000 ราย โดยผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ฯ  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (เดือนมีนาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560) ทั้งสิ้น 63,260 ราย                   จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

DSC_0089  DSC_0095

DSC_0150  DSC_0158

DSC_0162  DSC_0165