วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา” โดยมีนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย การรู้จักคุณค่าของดวงตาบริจาคและเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา      ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ

              ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตา” และนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูล การเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา การประสานงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา และในภาคบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้ข้อมูลและการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

DSC_0019  DSC_0031

DSC_0052  DSC_0065

DSC_0078  DSC_0098

DSC_0100  DSC_0106

DSC_0109  DSC_0103

DSC_0112  DSC_0121

DSC_0115