ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯสำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 5 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนจิตอาสาให้รู้จักการเป็นผู้เสียสละและการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว

DSC_0013  DSC_0015

DSC_0002  DSC_0004