ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน และโรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจ      ของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนจิตอาสาให้รู้จักการเป็นผู้เสียสละและการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว

DSC_0005  DSC_0006

DSC_0010

DSC_0021 - Copy