วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          กิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 12 ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา” โดยนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูล การเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา การประสานงาน และสิทธิประโยชน์ของการบริจาคดวงตา โดยนายโชคชัย  สุโอด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม โดยนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และในภาคบ่ายจัดให้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเชิญชวนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา  โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 67 คน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี              เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเก้าแสน โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

DSC_0032  DSC_0072

DSC_0125  DSC_0093

DSC_0089  DSC_0081

DSC_0056  DSC_0067

DSC_0060  DSC_0062

DSC_0051  DSC_0069

DSC_0043 - Copy

DSC_0109  DSC_0133

DSC_0155  DSC_0157

DSC_0151  DSC_0149