วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น 304 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

IMG_3684  IMG_3650

IMG_3613