วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี รัตนสร้อย ผู้บริหารมณีแดง โฮมสเตย์ และนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอนโยบายสภากาชาดไทย ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา ปี 2561

              และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา         ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ  ค้าทางชล วิทยากร 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

DSC_0047   DSC_0071

DSC_0107  DSC_0093

DSC_0176  DSC_0225

DSC_0267  DSC_0283  DSC_0262

DSC_0271  DSC_0238  DSC_0309

DSC_0441  DSC_0461

DSC_0486  DSC_0453

DSC_0576  DSC_0586

DSC_0594  DSC_0607

DSC_0653 - Copy

DSC_0363