วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชัยนาท โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลอุทัยธานี) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการโดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

IMG_0154  IMG_6142

IMG_0159  IMG_0219

IMG_0142  IMG_0256

IMG_0232.