วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์  ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์) โดยมีนายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ  การรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 9  จังหวัดนครราชสีมา

S__29089891  S__29089890

S__29089996  S__29089895

S__29089892  S__29089897