วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการบริจาคดวงตา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายเรื่อง “ภาพรวมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” จากนั้นพยาบาลผู้ประสานงานศูนย์ดวงตาได้บรรยายฯ และจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการการเจรจากับญาติ เพื่อขอรับบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าการอบรมประกอบด้วยจักษุแพทย์และพยาบาล จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมคราประยูร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า