วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย