วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลชุมพร) โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวให้การต้อนรับ
               ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตา ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี