วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Service Plan Sharing” ปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกลุ่มสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์