วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติราชการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีข้าราชการใหม่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมบ้านดารา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี