วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยนายอนุรุธ  ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ในโอกาสที่นำคณะมาเยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย