วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และนางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต ในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา” จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงตา การคัดเลือกผู้บริจาคดวงตา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และเทคนิคการเจรจาในการให้ข้อมูล เพื่อขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 103 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา