วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลนราธิวาส) โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวให้การต้อนรับ

             ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง