วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา และช่องทางการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้ง ได้มีจิตกุศลร่วมทำบุญอุทิศดวงตาภายหลังรับฟังการบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จังหวัดสระบุรี