ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ประเมินและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น

             โดยในวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และในวันที่ 24 มกราคม 2562 บุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร และศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ใต้ทะเล ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี