วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทย

          ในโอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบป้ายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจากบุคลากรสภากาชาดไทย ที่มีการดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยด้วย โดยในปี 2561 มีบุคลากรสภากาชาดไทยแสดงความจำนงบริจาคดวงตาผ่านโครงการฯ จำนวน 33 ราย จัดขึ้น ณ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย