วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และการรณรงค์รับบริจาคดวงตา” จัดขึ้นโดยสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ให้แก่อาสากาชาด ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยที่ถูกต้อง โดยมีอาสากาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย