ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย
ผ่านทาง www.thailivingwill.in.th หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2562