วันที่ 10 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย