วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการรับบริจาคดวงตา เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ลอด์จ ลําปาง                   จังหวัดลําปาง