วันที่ 26 เมษายน 2562 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลประสานงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เดินทางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระจกตา เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะและการนำไปปลูกถ่าย และขั้นตอนการประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคดวงตา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจากับญาติเพื่อขอรับการบริจาคดวงตาด้วย โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าการอบรม จำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี