วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติควบคุมแพทย์ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ยากจำเป็นต้องใช้จักษุแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัด ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผลจากการฝึกปฏิบัติสามารถผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการสำเร็จ จำนวน 2 ราย ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 5 โรงพยาบาลสุรินทร์