เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดงานครบรอบ ๕๔ ปี การก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทย เพื่อนำดวงตาที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และตลอดระยะเวลา ๕๔ ปีที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๒ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังคงผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี” เพื่อจัดหาดวงตาบริจาคส่งมอบให้จักษุแพทย์นำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน ๒,๘๒๔ ราย นอกจากนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยยังพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนงานจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมในการจัดเตรียมกระจกตา (แยกชั้นกระจกตา) ได้ตามมาตรฐานสากล สำหรับการนำไปสู่ความช่วยเหลือผู้รอคอยการเปลี่ยนกระจกตาต่อไป