วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 และในโอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 1,800 รายขึ้นไป จำนวน 11 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ