ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารอารมณ์และการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” (Emotional and Stress Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารอารมณ์ การจัดการความเครียดและการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง “บริหารอารมณ์และพิชิตความเครียดในการปฏิบัติงาน” (Emotional and Stress Management) โดยอาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย วิทยากรและโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล การทํางานเป็นทีม การสื่อสารและทักษะการคิด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จากนั้นคณะได้เดินทางไปยัง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันระหว่างที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป