นายเตช  บุนนาค  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

 

 

A 25