onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
23 05, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

By | พฤษภาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

               วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี [...]

10 05, 2018

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

By | พฤษภาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น [...]

24 04, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

By | เมษายน 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

               วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          [...]

17 04, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

By | เมษายน 17th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

               วันที่ 11 เมษายน  2561 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย  และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรจากนายเตช บุนนาค [...]

16 03, 2018

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | มีนาคม 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน และโรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจ    [...]