onlinedonation

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
1 05, 2019

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562

          วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการรับบริจาคดวงตา เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ [...]

10 04, 2019

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

          วันที่ 10 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย       [...]

10 04, 2019

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย ผ่านทาง www.thailivingwill.in.th หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2562

28 03, 2019

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

By | มีนาคม 28th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และการรณรงค์รับบริจาคดวงตา” จัดขึ้นโดยสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ให้แก่อาสากาชาด ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยที่ถูกต้อง โดยมีอาสากาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย [...]

20 03, 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

By | มีนาคม 20th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

   วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน จัดขึ้น [...]