onlinedonation

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
27 12, 2018

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

By | ธันวาคม 27th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

            วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และนางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต ในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา” จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงตา การคัดเลือกผู้บริจาคดวงตา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และเทคนิคการเจรจาในการให้ข้อมูล เพื่อขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 103 คน [...]

24 12, 2018

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

By | ธันวาคม 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ [...]

7 12, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9”

By | ธันวาคม 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9”

              วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวิโรจน์  ชื่นชม รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย [...]

6 11, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัด

By | พฤศจิกายน 6th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัด

            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และในโอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 1,500 รายขึ้นไป จำนวน 16 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กำแพงเพชร ลำปาง [...]

6 11, 2018

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

By | พฤศจิกายน 6th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา และช่องทางการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย [...]