onlinedonation

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
9 01, 2019

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12

By | มกราคม 9th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12

               วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลนราธิวาส) โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข [...]

8 01, 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

By | มกราคม 8th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

               วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา [...]

4 01, 2019

เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | มกราคม 4th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 4 มกราคม 2562 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 32 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย     [...]

27 12, 2018

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

By | ธันวาคม 27th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

            วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และนางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต ในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา” จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงตา การคัดเลือกผู้บริจาคดวงตา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และเทคนิคการเจรจาในการให้ข้อมูล เพื่อขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 103 คน [...]

24 12, 2018

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

By | ธันวาคม 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ [...]