Yearly Archives: 2020

Home/2020

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือแยกชั้นกระจกตา

กำหนดค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา

By | 2020-10-30T16:18:06+07:00 October 30th, 2020|ประกาศศูนย์ดวงตา|Comments Off on ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือแยกชั้นกระจกตา

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตาในช่วง COVID-19

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตาในช่วง COVID-19

By | 2020-10-30T16:13:30+07:00 October 30th, 2020|ประกาศศูนย์ดวงตา|Comments Off on ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตาในช่วง COVID-19

การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19

ยกเลิกประกาศที่ ศดป. 1/2563 เรื่อง การรับบริจากดวงตาจากผู้เสียชีวิต ช่วง COVID-19

By | 2020-10-30T16:10:44+07:00 October 30th, 2020|ประกาศศูนย์ดวงตา|Comments Off on การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19

ยกเลิกประกาศที่ ศดป. 1/2563 เรื่อง การรับบริจากดวงตาจากผู้เสียชีวิต ช่วง COVID-19

ยกเลิกประกาศที่ ศดป. 1/2563 เรื่อง การรับบริจากดวงตาจากผู้เสียชีวิต ช่วง COVID-19

By | 2020-10-30T16:06:40+07:00 October 30th, 2020|ประกาศศูนย์ดวงตา|Comments Off on ยกเลิกประกาศที่ ศดป. 1/2563 เรื่อง การรับบริจากดวงตาจากผู้เสียชีวิต ช่วง COVID-19

ประวัติความเป็นมา

      เนื่องด้วยในประเทศไทย มีผู้ประสพปัญหาทางการมองเห็นอยู่เป็นจำนวนมากที่มีสาเหตุจากโรคกระจกตา หรือตาดำ ซึ่งศัพท์ทางแพทย์ เรียกว่า Cornea อันอาจจะรักษาให้หาย หรือทุเลาได้ โดยวิธีการผ่าตัด ที่เรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา หรือ Corneal Transplantaiton(Keratoplasty) ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาอย่างในอารยะประเทศด้วยการปรึกษา ร่วมกันระหว่าง พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์  (ในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภากาชาดไทย) ศาสตราจารย์นายแพทย์กอบชัย พรหมินทะโรจน์  และ นายแพทย์พิศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์ มีความเห็นพ้องกันว่า สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลมีความเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคดวงตา  เพื่อจะได้นำดวงตาเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ต่อไป ในปี พ.ศ. 2508 สภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริจาคดวงตาสภากาชาดไทยชุดแรก เมื่อ 18 พฤษภาคม 2508  คณะกรรมการชุดแรกได้บัญญัติคำว่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษที่ว่า  Thai Red Cross Eye Bankซึ่งสภากาชาดไทยได้ใช้เป็นชื่อของหน่วยงานนี้ตลอดมา  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2512 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาจากผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรกนำมาใช้ทำผ่าตัดให้ผู้ป่วยสำเร็จ 2 ราย เพื่อเป็นการระลึกถึงคณะกรรมการฯมีมติให้ถือเอาวันที่ 17 [...]

By | 2020-10-30T15:58:28+07:00 October 30th, 2020|เกี่ยวกับศูนย์ดวงตา|Comments Off on ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการ

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดการฝึกปฏิบัติจริง ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและช่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่จักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาพิการของจักษุแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ในภูมิภาคของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการรอคอยการทำผ่าตัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

By | 2020-10-30T14:32:41+07:00 October 30th, 2020|เกี่ยวกับศูนย์ดวงตา|Comments Off on ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการ

ผู้ป่วยกระจกตา แสดงความขอบคุณศูนย์ดวงตา ในการจัดหาและบริการดวงตา

  น.ส.อลิสา  เบิกคำ  อายุ 50 ปี จักษุแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงที่กระจกตาด้านขวา แพทย์ได้ขอจองดวงตามายังศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ต่อมาได้รับดวงตาบริจาคและทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเมื่อวัน 27 กันยายน 2556 โดยวันนี้ ( 3 มีนาคม 2558)  น.ส.อลิสา  เบิกคำ  ได้เดินทางมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดหาและบริการดวงตา จนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

By | 2020-10-30T11:41:26+07:00 October 30th, 2020|เกี่ยวกับศูนย์ดวงตา|Comments Off on ผู้ป่วยกระจกตา แสดงความขอบคุณศูนย์ดวงตา ในการจัดหาและบริการดวงตา