ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือแยกชั้นกระจกตา

กำหนดค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา