วิสัยทัศน์ศูนย์ดวงตา

วิสัยทัศน์

“หาดวงตาได้เพียงพอ  ผู้ป่วยรอไม่นาน  ศูนย์ดวงตามาตรฐาน  บริการครบวงจร”

ภารกิจหลัก

          จัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว ด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางในการรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจากผู้มีกุศลจิต
  2. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย
  3. เป็นศูนย์กลางประสานงานให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์
    อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
  4. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องของการจัดเก็บดวงตา การรักษาโรคผิวดวงตาและโรคกระจกตา ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคตาและวิธีถนอมดวงตา

กลยุทธ์

  1. พัฒนาระบบบริการและการจัดการให้เป็นศูนย์กลางแห่งชาติด้านดวงตา
  2. พัฒนารูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวทางสังคม ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาสมรรถภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านดวงตาให้มากขึ้น
  4. พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานบริการด้านดวงตา ปัจจุบันหน่วยงานเครือข่ายของเรามี 80 กว่าแห่ง ให้สามารถขยายการดำเนินงานครบวงจรอย่างมีบูรณาการ คือมีความตื่นตัวและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพและมีการต่อเนื่องยั่งยืน ผู้ป่วยทุกรายได้รับการผ่าตัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ