พิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 11

พิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 11

     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 11” โดยมีพระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีขึ้น โดยการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 65,000 ราย

     ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563) จำนวน 48,790 ราย เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและหน่วยงานเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนประชาชนได้มีการงดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาดวงตาบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ให้มีดวงตาดวงใหม่ที่สดใสอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ดีขึ้นอีกครั้ง จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร