โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2564 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2564 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)


         
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2564 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และเพื่อสร้างกรอบและแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรขององค์กร ให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

         โดยแบ่งการอบรม ดังนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี น.ส.ธันยพัฒน์
ยิ้มประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สธ.11 ชั้น 11 อาคารสธ. (ผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานี เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป