บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

     วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 7 นายสุชาติ  เอี่ยมวีรวงศ์และนางกัณฐ์มณี  เอี่ยมวีรวงศ์ จากบริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์           แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก…