ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK) สำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK) สำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

         วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK) สำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลราชวิถี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการปลูกถ่ายกระจกตาชั้นใน (DSAEK) ตลอดจนการเตรียมผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่จักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด…