ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6  ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก
2. การให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา การถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการปฏิบัติงานและแนะนำทีมงานของศูนย์ดวงตา โดยนางวรางค์วรรษา  มาระเนตร์     หัวหน้าฝ่าบบริหารงานทั่วไป
         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ สมาชิก และอาสาสมัครจากเหล่ากาชาดจังหวัด มีความรู้และทักษะในการรณรงค์เชิญชวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอภาค 6 และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด      ภาค 6 จำนวน 70 ราย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ