Intention to Donate Eyes

คือ การแสดงเจตจำนงเมื่อครั้งมีชีวิตว่า “เมื่อตนเสียชีวิต ขอบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำดวงตาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป” ศูนย์ดวงสภากาชาดไทยจะนำกระจกตาที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้แก่จักษุแพทย์ เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ เพื่อให้มีดวงตาที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา

  1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ผู้ที่ผ่านการทำเลสิค หรือเคยผ่าตัดต้อกระจก
  3. ปราศจากเชื้อที่มีการถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายกระจกตา เช่น ไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี ซี เป็นต้น

ขั้นตอนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ในหน้าข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้ครบถ้วนและชัดเจน
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน
  3. ท่านจะได้รับบัตรผู้แสดงความจำนงอุทิศดวงตา (ชั่วคราว) ในรูปแบบไฟล์ภาพดิจิตัล สามารถดาวน์โหลดภาพบัตรเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านได้
  4. ศูนย์ดวงตาจะทำการจัดส่ง บัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงอุทิศดวงตา ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
  5. ควรพกบัตรติดตัวและแจ้งให้ญาติรับทราบว่า ท่านได้ทำเรื่องแสดงความจำนงบริจาคดวงตาไว้ขณะมีชีวิต
error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์