โครงสร้างองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนิศา เจียมอยู่

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นายประยูร เหลืองจุฑากรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจตุรพร หงส์พรรคมนุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิภารัตน์ จันทร์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพันธฺทิพย์ อธิปัญจพงษ์

พยาบาล

นางสิรินธร แก่นทอง

พยาบาล

นางสาวศิริยา แก้วศิริ

พยาบาล

นายอภิสิทธิ์ กองจันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโชคชัย สุโอด

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวเนตรนภา ขาวขำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นางสาวสิรินทร์ธร มูลสาร

พยาบาล

นางสาวหทัยรัตน์ ตันสถาน

พยาบาล

นางสาวศศิมา สุนทรวิภาต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววิภาวดี ปาปะกะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวภัสราภรณ์ กิจสวน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศิรกานต์ สนุกแสน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางณัฎฐา เจริญขันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นายฉลอง แสงมงคล

ผู้ช่วยพยาบาล

นายปิยะพงศ์ โคตรสมบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวญาณิพัชญ์ ม่วงสาตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอัจธชัย รัตนกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวใบเตย ยามี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายติณณ์ทัพพ์ โรจน์ธนดล

ผู้ช่วยพยาบาล

นายวรฉัตร วีระพินิจ

ผู้ช่วยพยาบาล

นายแวอิบราเฮง แวโดยี

ผู้ช่วยพยาบาล

นางหนูชิด คลธา

นักการภารโรง

นายนราธิป เทศนา

พนักงานขับรถยนต์

นายวิชัยชาญ คุ้มภักดี

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวจิราวรรณ ยอดเกวียน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

นางสาวสุพาพร บุญยั่งยืน

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา-สภากาชาดไทย

นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประยูร เหลืองจุฑากรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจตุรพร หงส์พรรคมนุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิภารัตน์ จันทร์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโชคชัย สุโอด

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวเนตรนภา ขาวขำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาวดี ปาปะกะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวภัสราภรณ์ กิจสวน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศิรกานต์ สนุกแสน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวทิพย์เกษร สุตันคำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวญาณิพัชญ์ ม่วงสาตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอัจธชัย รัตนกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอริสา วรรณเมธี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางหนูชิด คลธา

นักการภารโรง

นายนราธิป เทศนา

พนักงานขับรถยนต์

นางนิศา เจียมอยู่

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวพันธฺทิพย์ อธิปัญจพงษ์

พยาบาล

นางสาวศิริยา แก้วศิริ

พยาบาล

นางสาวกานต์ธิดา ห้าสังข์

พยาบาล

นางสาวศศิมา สุนทรวิภาต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายวิรัชต์ บัวเกตุ

ผู้ช่วยพยาบาล

นางณัฏฐา เจริญขันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นายฉลอง แสงมงคล

ผู้ช่วยพยาบาล

นายปิยะพงศ์ โคตรสมบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

นายติณณ์ทัพพ์ โรจน์ธน

ผู้ช่วยพยาบาล

นายวรฉัตร วีระพินิจ

ผู้ช่วยพยาบาล

นายแวอิบราเฮง แวโดยี

ผู้ช่วยพยาบาล

นายวิชัยชาญ คุ้มภักดี

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวจิราวรรณ ยอดเกวียน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์