พันธกิจ

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางในการรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจากผู้มีกุศลจิต

2. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์สำหรับนำไปใช้ในการ
              รักษาผู้ป่วย

3. เป็นศูนย์กลางประสานงานให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

4. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องของการจัดเก็บดวงตา
              การรักษาโรคผิวดวงตาและโรคกระจกตา ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคตาและวิธีถนอมดวงตา

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์