คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยชุดที่ 28

คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย มีหน้าที่อำนวยการและกำหนดนโยบายในการ
 1. จัดหาและรวบรวมดวงตาเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย
 2. โฆษณาและชักชวนให้ประชาชนบริจาคดวงตาของตนภายหลังที่ถึงแก่กรรมแล้วให้สภากาชาดไทย

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

   1. นายพารณ อิศรเสณา ณ อยุธยา
   2. นายวิทยา เวชชาชีวะ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจวงจันทร์ ซันซื่อ
   4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์
   5. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
   6. พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ
   7. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง
   8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
   9. ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
   10. ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษาศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

และประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 28

รายนามคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 28

1. นายแพทย์โสภณ เมฆธน 

2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

4. นางชาลอต โทณวนิก

5. นายเดียว วรตั้งตระกูล

6. ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภาพร ตนานุวัฒน์

8. นางนิศา เจียมอยู่

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก

10. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีสิรทธิ์ สิทธิไตรย์

12. นายศุภชัย เจียรวนนท์

13. นายสมชาย งามวงศ์ชน

14. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย

15. นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน

16. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

17. แพทย์หญิงสุนทราภรณ์ ฐิตสมานนท์

18. นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์

19. พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

20. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา

21. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

      สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

22. ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

23. หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

24. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

       โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

25. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

       มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานคณะกรรมการจัดหาฯ

รองประธานคณะกรรมการจัดหาฯ

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการหาทุน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

1. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน

(ประธานคณะกรรมการจัดหาฯ)

2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(รองประธานคณะกรรมการจัดหาฯ)

3. นายศุภชัย  เจียรวนนท์

(กรรมการและประธานอนุกรรมการหาทุน)

4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์  เกษตรสุวรรณ

(กรรมการและประธานอนุกรรมการวิชาการ)

5. นางชาลอต  โทณวณิก

(กรรมการและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์)

6. นายเดียว วรตั้งตระกูล

(กรรมการ)

7. ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

(กรรมการ)

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์

(กรรมการ)

9. นายสมชาย  งามวงศ์ชน

(กรรมการ)

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก 

(กรรมการ)

11. นายวิโรจน์  ชื่นชม

(กรรมการ)

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ

(กรรมการ)

13. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย

(กรรมการ)

14. นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง 

(กรรมการ)

15. นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน

(กรรมการ)

16. แพทย์หญิงสุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์

(กรรมการ)

17. นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์

(กรรมการ)

18. พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ

(กรรมการ)

19. ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ)

20. หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี

(กรรมการ)

21. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(กรรมการ)

22. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(กรรมการ)

คณะอนุกรรมการหาทุน

        คณะอนุกรรมการหาทุน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน ในด้านการเงิน หาทุนสนับสนุน
การดำเนินงานการจัดหาและบริการดวงตาของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการหาทุน

รายนามคณะอนุกรรมการหาทุน

 

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์  

2. นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์  

3. นางเขมณัฏฐ์ วชิรรัตนวงศ์ 

4. ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ  

5. นางพิมลวรรณ ศิริวงศ์วานงาม 

6. นางสาวมนสินี นาคปนันท์ 

7. นายยศวินทร์ ยอดเมือง  

8. นางสาวศศิเพ็ญ ไตรโสภณ 

9. ดร.สร เกียรติคณารัตน์  

10. นายองอาจ ประภากมล  

11. นายฐิตินันท์ พัฒนกำจร  

12. นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์  


ประธานอนุกรรมการหาทุน

รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายศุภชัย  เจียรวนนท์

(ประธานอนุกรรมการหาทุน)

2. นายนพปฎล  เดชอุดม

(รองประธานอนุกรรมการ)

3. นางเขมณัฏฐ์  วชิรรัตนวงศ์

(อนุกรรมการ)

4. นายต่อบุญ  พ่วงมหา

(อนุกรรมการ)

5. นางพิมลพรรณ  ศิริวงศ์วานงาม

(อนุกรรมการ)

6. นางสาวมนสินี  นาคปนันท์

(อนุกรรมการ)

7. นางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์

(อนุกรรมการ)

8. นางสาวศศิเพ็ญ  ไตรโสภณ

(อนุกรรมการ)

9. นายองอาจ  ประภากมล

(อนุกรรมการ)

10. นายฐิตินันท์  พัฒนกำจร

(อนุกรรมการและเลขานุการ)

11. นายนเรศ  สวัสดิกุลวัฒน์

(อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการวิชาการ

        คณะอนุกรรมการวิชาการ  มีหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทางในด้านวิชาการ พิจารณานำองค์ความรู้
มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก 

2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

4. แพทย์หญิงฐิติมา หวังเจริญ   

5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภาพร ตนานุวัฒน์

6. นายแพทย์ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย  

7. แพทย์หญิงมณฑิรา เจิมจุติธรรม   

8. แพทย์หญิงรสพร อัศววรฤทธิ์   

9. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงวรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล 

10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง สมพร จันทรา

 12. แพทย์หญิงสุนทราภรณ์ ฐิตสมานนท์ 

13. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร  

 

ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการวิชาการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก

(ที่ปรึกษา)

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์  เกษตรสุวรรณ  

(ประธานอนุกรรมการวิชาการ) 

3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน  เลขานนท์

(อนุกรรมการ)

4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภาพร  ตนานุวัฒน์

(อนุกรรมการ)

5. นายแพทย์ปกรณ์กิจ  พฤกษาอุดมชัย

(อนุกรรมการ)

6. แพทย์หญิงมณฑิรา  เจิมจุติธรรม

(อนุกรรมการ)

7. แพทย์หญิงรสพร  อัศววรฤทธิ์

(อนุกรรมการ)

8. แพทย์หญิงวรรณรัตน์  สาธิตพิฐกุล

(อนุกรรมการ)

9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ

(อนุกรรมการ)

10. แพทย์หญิงสมพร  จันทรา

(อนุกรรมการ)

11. แพทย์หญิงสุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์

(อนุกรรมการ)

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอุษณีย์ 

เหรียญประยูร

(อนุกรรมการและเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

      คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน ควบคุม ติดตาม
ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ การประชาสัมพันธ์ ด้านการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา โครงการต่าง ๆ ของ
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมถึงประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ บุคคลภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรณรงค์เรื่องการบริจาคดวงตา

นางชาลอต โทณวณิก

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

 

1. นางชาลอต โทณวิณิก 

2. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

3. นางกลอยตา ณ ถลาง

4. นางจิราพร ศรีสอ้าน

5. นายโชคชัย สุโอด

6. นายณัฐพล ตั้งธีรภัทรกิจ

7. นายเดียว วรตั้งตระกูล

8. ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

9. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 

10. นางวาสนา ทิพย์สุวรรณ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุข กิจนันทวิวัฒน์

12. นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์

 

 

 

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

1. นางชาลอต  โทณวณิก

(ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์)

2. นายชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย

(รองประธานอนุกรรมการ)

3. นางกลอยตา  ณ ถลาง

(อนุกรรมการ)

4. นายเดียว  วรตั้งตระกูล

(อนุกรรมการ)

5. ดร.ธีรศานต์  สหัสสพาศน์

(อนุกรรมการ)

6. ดร.ปอยหลวง  โคนทรงแสน

(อนุกรรมการ)

7. นายรังสี  บูรณประภาพงศ์

(อนุกรรมการ)

8. นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี

(อนุกรรมการ)

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ  กิจนันทวิวัฒน์

(อนุกรรมการ)

10. นายโชคชัย  สุโอด

(อนุกรรมการ)

11. นางวรางค์วรรษา  มาระเนตร์

((อนุกรรมการและเลขานุการ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์