แบบฟอร์มศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แบบฟอร์มการขอรับ Sclera (เยื่อตาขาว)

แบบฟอร์มขอใช้ตาเชิงรุก

แบบฟอร์ม Hemodilution

รายละเอียดการจัดเก็บดวงตา

ใบตรวจเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการปลูกถ่ายกระจกตา

ใบเบิกพัสดุจัดเก็บดวงตา

ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Recipient Form)

แบบฟอร์มข้อมูลผู้บริจาคดวงตา (ฐานที่ 3)

แบบฟอร์มการขอรับ Preserved Amniotic Membrane (เยื่อหุ้มรก)

ใบสำคัญแสดงการยินยอมมอบดวงตา

แบบฟอร์มใบจองตา

แบบคัดกรองผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิตในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

แบบฟอร์มผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต

แบบฟอร์มคำขอรับดวงตาบริจาคกรณีพิเศษ

แบบฟอร์มคำขอรับดวงตาบริจาคเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยหรือฝึกผ่าตัด

CONSENT FOR EYE DONATION

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์