ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 16 มกราคม 2566 นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาด เหรัญญิกและเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565  ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกำหนด ประกอบด้วย ลำดับ 1 เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และลำดับ 2 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบ ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์