วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566

         วันที่ 11 มกราคม 2566  นางวรางค์วรรษา  มาระเนตร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา ให้แก่คณะผู้บริหาร พยาบาล และบุคลากรเครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี
ในโครงการ”การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา การประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะ
และดวงตา ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือภายในสถานพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 8
อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์